KALENDARZ 2024 - ZAPISY! - INFORMACJE

Awatar użytkownika

Topic author
Magda
Posty: 3331
Rejestracja: 8 years ago
Imię: Magdalena
Lokalizacja: Otwock
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace III 2.0 16V F4R
Grand: Nie
Rok produkcji: 2001
Kontakt:

KALENDARZ 2024 - ZAPISY! - INFORMACJE

Post autor: Magda »

Jak co roku...

Zdjęcia należy wysłać na adres e-mail kasprzak.m@o2.pl . W tytule piszemy "kalendarz 2024". W treści podajemy nick z forum. Zdjęcia zostaną zweryfikowane pod względem jakości i zgodności z regulaminem konkursu. Wszystkie zdjęcia pojawią się do wglądu w pierwszych dniach października, razem z ankietami do głosowania.


- zdjęcia przesyłamy do 30 września;
- głosujemy od momentu pojawienia się ankiet do 15 października;
- można wysłać maksymalnie 8 zdjęć - po dwa dla każdej z kategorii: wiosna, lato, jesień, zima;
- każde zdjęcie musi mieć opisaną kategorię do której przynależy - w nazwie pliku;
- zdjęcia muszą być w orientacji poziomej;
- zdjęcia powinny przedstawiać samochody z plenerami w tle LUB detale konstrukcyjne Espace/Avantime;
- zdjęcia muszą być dobrej jakości, oryginał min 3000x2000 px;
- na zdjęciu auto
- wygrywają zdjęcia z NAJWYŻSZĄ ILOŚCIĄ GŁOSÓW, trzy najlepsze z każdej kategorii znajdą się w kalendarzu;
Zachęcam do przeczytania pełnej wersji regulaminu.
A w imieniu Administracji Forum zapraszam do robienia zdjęć i brania udziału w konkursie. :)


Regulamin konkursu

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pt. „Kalendarz Forum Użytkowników Renault Espace i Avantime, edycja 2024” (zwany dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Użytkowników Renault Espace – Klub Renault Espace (zwane dalej „Organizatorem”).

3. Konkurs jest skierowany do wszystkich zarejestrowanych użytkowników Forum Renault Espace i Avantime – http://forum.renaultespace.pl (zwanych dalej "Uczestnikami").

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest samodzielne wykonanie przez Uczestnika Konkursu zdjęcia auta marki Renault Espace lub Renault Avantime dowolną techniką fotografowania oraz przesłanie go na adres mailowy kasprzak.m@o2.pl
4.1. Termin zgłaszania zdjęć upływa z końcem 30.09.2023 r.
4.2. Prace konkursowe muszą być w orientacji poziomej. Plik oryginalny musi mieć rozdzielczość minimum 3000x2000 pikseli.
4.3. Jakość zdjęć powinna być zadowalająca (np. odpowiednia ostrość, dobre kadrowanie).
4.4. Zdjęcia powinny przedstawiać Renault Espace lub Avantime w całości lub ich detale konstrukcyjne.

5. Zdjęcie powinno przedstawiać ujęcie własnego auta.
5.1. W przypadku zdjęcia czyjegoś auta wymagana jest pisemna zgoda właściciela na publikację.

6. Wybór zwycięskich zdjęć w formie ankiety odbywać się będzie w czterech kategoriach: wiosna, lato, jesień, zima. Uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie osiem zdjęć - po dwa dla każdej kategorii.
6.1 W przypadku niewystrczającej ilości zgłoszonych fotografii kategorie mogą zostać połączone przez organizatora.
6.2 Zdjęcia nie opisane przez uczestnika zostaną przypisane do kategorii według uznania organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie zdjęć niespełniających wymogów, o których mowa w punktach: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5 oraz 5.1.
7.1. Organizator wyłączy z udziału w Konkursie zdjęcia w ilości większej niż wskazano w pkt. 6.

8. Głosowanie będzie się odbywać w dniach od otworzenia ankiet na początku października 2023 do 15.10.2022 r., a udział w głosowaniu mogą wziąć wszyscy zarejestrowani użytkownicy forum.
8.1. Po zamknięciu listy zgłoszeń prac konkursowych zostaną utworzone ankiety, a każdy użytkownik będzie mógł oddać maksymalnie 8 głosów na dowolne 8 zdjęć - po dwa w każdej z czterech kategorii.
8.2. Głosowanie polega na zaznaczeniu w ankiecie odpowiedniego numeru przypisanego do każdego ze zdjęć.

9. Zwycięzcami Konkursu zostaną Uczestnicy Konkursu, których zdjęcie uzyska największą liczbę głosów w swoich kategoriach.
9.1. W przypadku, gdy na zwycięskich miejscach, znajdą się zdjęcia z identyczną liczbą punktów, wówczas wyboru zwycięzców Konkursu dokona Organizator Konkursu.
9.2. W przypadku gdy więcej niż 3 zdjęcia zdobędą miejsca I do III, wtedy administracja forum dokona wyboru zwycięskich zdjęć, wykluczając nadmiarowe zdjęcia z tych, które uzyskały najmniejszą ilość głosów.
9.3. Jeżeli dwa zdjęcia tego samego użytkownika znajdą się na miejscach od I do III, wtedy zdjęcie z mniejszą ilością punktów jest wykluczane z konkursu a na jego miejsce przechodzi zdjęcie kolejne na liście.
9.4. Jeśli zdjęcia tego samego samochodu zwyciężą w więcej niż jednej kategorii, a ilość i jakość zgłoszonych prac na to pozwoli - organizator uwzględni przy projekcie kalendarza zdjęcia uczestników z mniejszą ilością głosów w celu uniknięcia powtórzeń tego samego samochodu na kilku stronach kalendarza.

10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 31.10.2023 r.

11. Dla Uczestników Konkursu, których zdjęcia zdobędą największą ilość punktów i zajmą miejsce I, II oraz III przewidziana została nagroda w postaci umieszczenia fotografii w Kalendarzu Forum Użytkowników Renault Espace i Avantime na rok 2024, z zastrzeżeniem pkt.9.4.

12. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Forum Użytkowników Renault Espace i Avantime.

13. Regulamin nie przewiduje trybu odwoławczego od wyników Konkursu.

14. Udział w Konkursie oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz - z zastrzeżeniem punktu 15 Regulaminu - jest równoznaczny z:
a) złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia o przysługujących mu majątkowych prawach autorskich do zdjęć zgłaszanych do udziału w Konkursie,
b) przyjęciem przez Uczestnika Konkursu odpowiedzialności wobec Organizatora za ewentualne wady prawne powstałe na skutek zamieszczenia zdjęć, w przypadku skierowania przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie roszczeń związanych z naruszeniem osobistych i majątkowych praw autorskich tych osób,
c) wyrażeniem zgody na nieodpłatne opublikowanie na stronach internetowych powiązanych „SURE” – Klub Renault Espace zdjęć biorących udział w Konkursie, a w przypadku Uczestników Konkursu, których zdjęcia znalazły się na miejscach od I do III dodatkowo wyrażeniem zgody na nieodpłatne opublikowanie tych zdjęć w Kalendarzu Forum Użytkowników Renault Espace i Avantime na rok 2024,
d) wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika Konkursu na potrzeby Konkursu.

15. Uczestnicy Konkursu, będący osobami niepełnoletnimi mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda wyrażona w formie odrębnego oświadczenia (zwanego dalej „Oświadczeniem”) jest równoznaczna z akceptacją postanowień Regulaminu, a w szczególności zapisów ujętych w punkcie 15 Regulaminu.
15.1. Oświadczenie należy przesłać w postaci elektronicznej na adres e-mail: kasprzak.m@o2.pl w dowolnym formacie pliku umożliwiającym prezentację treści tekstowo-graficznych (np. PDF) lub graficznych (np. JPG, GIF), z tym zastrzeżeniem, że przesłane Oświadczenie musi być czytelne pod względem wizualnym, tak aby umożliwiało Organizatorowi odczytanie, że zostało opatrzone podpisem osoby wobec której przyjmuje się, że jest uprawniona do występowania w imieniu osoby niepełnoletniej, będącej Uczestnikiem Konkursu.
15.2. W przypadku braku możliwości przedłożenia Oświadczenia w formie, o której mowa punkcie 15.1, dopuszcza się przesłanie takiego oświadczenia Organizatorowi w formie papierowej za pośrednictwem operatora publicznego Poczta Polska SA na wskazany przez Organizatora adres korespondencyjny.
15.3. Wzór Oświadczenia zostanie przesłany w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez niepełnoletniego Uczestnika Konkursu, po zwróceniu się przez taką osobę z prośbą w powyższym zakresie do użytkownika Magda, za pośrednictwem formularza „Prywatna wiadomość”.


Awatar użytkownika

wrrrrrrr
___________________
___________________
Posty: 2768
Rejestracja: 8 years ago
Imię: Marcin
Lokalizacja: Łowicz
Województwo: Łódzkie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2006
Kontakt:

KALENDARZ 2024

Post autor: wrrrrrrr »

4 sztuki w zimowym anturażu poszły.


Awatar użytkownika

Topic author
Magda
Posty: 3331
Rejestracja: 8 years ago
Imię: Magdalena
Lokalizacja: Otwock
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace III 2.0 16V F4R
Grand: Nie
Rok produkcji: 2001
Kontakt:

KALENDARZ 2024

Post autor: Magda »

Przedstawiam poniżej nadesłane na konkurs zdjęcia, które zostały jednak zdyskwalifikowane. Powody dyskwalifikacji w opisach do zdjęć.
Zdjęcie nadliczbowe (Regulamin, punkt 6.)
Zdjęcie nadliczbowe (Regulamin, punkt 6.)

Zbyt mała rozdzielczość zdjęcia (Regulamin, punkt 4.2.)
Zbyt mała rozdzielczość zdjęcia (Regulamin, punkt 4.2.)

Złe kadrowanie i za mała rozdzielczość zdjęcia (Regulamin, punkty 4.2. i 4.3.)
Złe kadrowanie i za mała rozdzielczość zdjęcia (Regulamin, punkty 4.2. i 4.3.)

Zbyt mała rozdzielczość zdjęcia (Regulamin, punkt 4.2.)
Zbyt mała rozdzielczość zdjęcia (Regulamin, punkt 4.2.)

Zdjęcie nie ostre (Regulamin, punkt 4.3.)
Zdjęcie nie ostre (Regulamin, punkt 4.3.)

Na to nie mam paragrafu, no ale.... HEJ! To zdjęcie było wydrukowane w kalendarzu na rok 2022
Na to nie mam paragrafu, no ale.... HEJ! To zdjęcie było wydrukowane w kalendarzu na rok 2022

Zdjęcie nie ostre (Regulamin, punkt 4.3.)
Zdjęcie nie ostre (Regulamin, punkt 4.3.)

Złe kadrowanie zdjęcia (Regulamin, punkt 4.3.)
Złe kadrowanie zdjęcia (Regulamin, punkt 4.3.)

Zdjęcie nadliczbowe (Regulamin, punkt 6.)
Zdjęcie nadliczbowe (Regulamin, punkt 6.)

Zdjęcie nadliczbowe (Regulamin, punkt 6.)
Zdjęcie nadliczbowe (Regulamin, punkt 6.)


Awatar użytkownika

Topic author
Magda
Posty: 3331
Rejestracja: 8 years ago
Imię: Magdalena
Lokalizacja: Otwock
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace III 2.0 16V F4R
Grand: Nie
Rok produkcji: 2001
Kontakt:

KALENDARZ 2024 - ZAPISY!

Post autor: Magda »

Kochani, jeszcze kilka dni do zamknięcia ankiet ale już mniej więcej widać faworytów do druku.

W założeniu kalendarze powinny być gotowe w na przełomie listopada i grudnia.

Już teraz jednak zachęcam do składania zamówień. Tak jak w latach poprzednich obowiązuje zasada pre-pay i tylko opłacone kalendarze zostaną wydrukowane. Nie przewiduję żadnych wydruków ponad stan.

Cena kalendarza: 25 zł

Można będzie odebrać osobiście ode mnie lub od Śpiocha.
Mozna tez skorzystać z opcji wysyłki:

Paczkomat:
1-2 szt. - 16,99+2,5
3-4 szt. - 16,99+5
5-6 szt. - 16.99+7,5

Poczta Polska:
1-2 szt. - 15+2,5
3-4 szt. - 17+5
5-6 szt. - 17+7,5

Cena zawiera koszt przesyłki oraz opakowania (2,5 zł za każde (!) 1-2 kalendarze). Oczywiście zastrzega się możliwość zwrócenia się o dopłatę jeśli cena opakowania lub przesyłek wzrośnie.


Dane do przelewu:
Mateusz Kasprzak
66 1050 1025 1000 0097 3612 2574


Potwierdzenie przelewu wraz z informacją o ilości zamówionych sztuk, sposobie odbioru/dostawy (imię i nazwisko/nazwa odbiorcy, adres lub kod paczkomatu i nr telefonu!) proszę o wysłanie na e-mail: kasprzak.m@o2.pl


Termin składania zamówień mija 17 listopada.
Kalendarze nie opłacone do tego czasu nie zostaną wydrukowane!


Awatar użytkownika

Topic author
Magda
Posty: 3331
Rejestracja: 8 years ago
Imię: Magdalena
Lokalizacja: Otwock
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace III 2.0 16V F4R
Grand: Nie
Rok produkcji: 2001
Kontakt:

KALENDARZ 2024 - ZAPISY! - INFORMACJE

Post autor: Magda »

Zdjęcia do kalendarza wybrane. Okładka tradycyjnie pozostanie niespodzianką aż do momentu wydruku.

Druk kalendarzy odbędzie się prawdopodobnie w ostatnim tygodniu listopada. Zatem kalendarze powinny trafić do odbiorców jeszcze przed świętami :DRomanzRudy
Posty: 888
Rejestracja: 10 years ago
Imię: Roman
Lokalizacja: SL - Ruda Śląska
Województwo: Śląskie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2004
Kontakt:

KALENDARZ 2024 - ZAPISY! - INFORMACJE

Post autor: RomanzRudy »

Świetnie, opłata została wniesiona, zostaje czekać


Awatar użytkownika

Topic author
Magda
Posty: 3331
Rejestracja: 8 years ago
Imię: Magdalena
Lokalizacja: Otwock
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace III 2.0 16V F4R
Grand: Nie
Rok produkcji: 2001
Kontakt:

KALENDARZ 2024 - ZAPISY! - INFORMACJE

Post autor: Magda »

Przedstawiam listę osób, których wpłaty i maile potwierdzające znalazłam:

McLarenF1
Roberto12
RomanzRudy
Jesus8
pulkownik


Awatar użytkownika

Topic author
Magda
Posty: 3331
Rejestracja: 8 years ago
Imię: Magdalena
Lokalizacja: Otwock
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace III 2.0 16V F4R
Grand: Nie
Rok produkcji: 2001
Kontakt:

KALENDARZ 2024 - ZAPISY! - INFORMACJE

Post autor: Magda »

Kalendarze już poszły do druku!

Tymczasem możecie zobaczyć jak będą wyglądały.
Przy czym... Okładka to dalej niespodzianka 🙃
InCollage_20231115_100701491_compress22.jpg
InCollage_20231115_100734693_compress4.jpg
InCollage_20231115_100807849_compress35.jpg
InCollage_20231115_100853806_compress42.jpg
InCollage_20231115_100930346_compress87.jpg
InCollage_20231115_101005855_compress73.jpg
InCollage_20231115_101027052_compress57.jpg
InCollage_20231115_101102032_compress55.jpg
InCollage_20231115_101126366_compress25.jpg
InCollage_20231115_101150371_compress79.jpg
InCollage_20231115_101212397_compress73.jpg
InCollage_20231115_101232706_compress68.jpg

Jak widzicie dwa aita są powtórzone... Niestety nie udalo się uniknąć tego ze względu ma zbyt małą ilość zdjęć zgłoszonych do konkursu.
Mam nadzieję, że w kolejnym roku uda się tego uniknąć.RomanzRudy
Posty: 888
Rejestracja: 10 years ago
Imię: Roman
Lokalizacja: SL - Ruda Śląska
Województwo: Śląskie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2004
Kontakt:

KALENDARZ 2024 - ZAPISY! - INFORMACJE

Post autor: RomanzRudy »

EXTRAMcLarenf1
Posty: 34
Rejestracja: 5 years ago
Imię: Paweł
Lokalizacja: Czechowice-Dziedzice
Województwo: Śląskie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2008
Kontakt:

KALENDARZ 2024 - ZAPISY! - INFORMACJE

Post autor: McLarenf1 »

Super , nawet w miesiącu urodzinowym się trafiło że będzie się miło patrzyło na swoje wozidełko . :P


Awatar użytkownika

Topic author
Magda
Posty: 3331
Rejestracja: 8 years ago
Imię: Magdalena
Lokalizacja: Otwock
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace III 2.0 16V F4R
Grand: Nie
Rok produkcji: 2001
Kontakt:

KALENDARZ 2024 - ZAPISY! - INFORMACJE

Post autor: Magda »

Taki mały update. Wszystko mamy ogarnięte i w tym tygodniu Śpiochu będzie nadawał paczuszki z kalendarzami, wiec zakładamy że dojdą jeszcze przed świętami 😄


Awatar użytkownika

spiochu
Posty: 3446
Rejestracja: 10 years ago
Imię: Piotr
Lokalizacja: Dębe Wielkie
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2009
Kontakt:

KALENDARZ 2024 - ZAPISY! - INFORMACJE

Post autor: spiochu »

Sorki, W ten weekend miałem pakować i wysyłać i niestety zorientowałem się, że muszę gilzy kupić. Byłem pewien, że mam jeszcze jakieś na strychu, ale nie :(
Ale obiecuję, że przed świętami wyślę i dojdą (na 99,9% ;) )


Awatar użytkownika

spiochu
Posty: 3446
Rejestracja: 10 years ago
Imię: Piotr
Lokalizacja: Dębe Wielkie
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2009
Kontakt:

KALENDARZ 2024 - ZAPISY! - INFORMACJE

Post autor: spiochu »

W końcu poszły paczki. Mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani dostali powiadomienia na nr telefonu/w aplikacji. Jak ktoś nie dostał proszę o informację.RomanzRudy
Posty: 888
Rejestracja: 10 years ago
Imię: Roman
Lokalizacja: SL - Ruda Śląska
Województwo: Śląskie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2004
Kontakt:

KALENDARZ 2024 - ZAPISY! - INFORMACJE

Post autor: RomanzRudy »

To ja jeszcze nic nie dostałemMcLarenf1
Posty: 34
Rejestracja: 5 years ago
Imię: Paweł
Lokalizacja: Czechowice-Dziedzice
Województwo: Śląskie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2008
Kontakt:

KALENDARZ 2024 - ZAPISY! - INFORMACJE

Post autor: McLarenf1 »

Czekaj cierpliwie , właśnie dostałem wiadomość z In postu że Piotrek wypuścił w końcu z rąk mój kalendarz i pędzi do mnie .


Awatar użytkownika

pulkownik
___________________
___________________
Posty: 664
Rejestracja: 7 years ago
Imię: Piotr
Lokalizacja: Rzeszów
Województwo: Podkarpackie
Moje auto: Espace III 3.0 V6 24V L7X
Grand: Tak
Rok produkcji: 2000
Kontakt:

KALENDARZ 2024 - ZAPISY! - INFORMACJE

Post autor: pulkownik »

No i kalendarze dotarły przed końcem roku 😁 dzięki Magda, dzięki Piotrek (nie będę wstawiał zdjęcia,bo Ci co jeszcze nie dostali niech sami zobaczą zdjęcie okładkowe :D )RomanzRudy
Posty: 888
Rejestracja: 10 years ago
Imię: Roman
Lokalizacja: SL - Ruda Śląska
Województwo: Śląskie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2004
Kontakt:

KALENDARZ 2024 - ZAPISY! - INFORMACJE

Post autor: RomanzRudy »

Mam już też kalendarz, dzięki bardzo


Awatar użytkownika

Topic author
Magda
Posty: 3331
Rejestracja: 8 years ago
Imię: Magdalena
Lokalizacja: Otwock
Województwo: Mazowieckie
Moje auto: Espace III 2.0 16V F4R
Grand: Nie
Rok produkcji: 2001
Kontakt:

KALENDARZ 2024 - ZAPISY! - INFORMACJE

Post autor: Magda »

Wy macie, a ja nie :lol:
Jak mówią szewc w dziurawych butahc chodzi.... Musze znaleźć jakoś chwilę żeby podjechać do Śpiocha po moje egzemplarze.McLarenf1
Posty: 34
Rejestracja: 5 years ago
Imię: Paweł
Lokalizacja: Czechowice-Dziedzice
Województwo: Śląskie
Moje auto: Espace IV 2.0 T F4R
Grand: Tak
Rok produkcji: 2008
Kontakt:

KALENDARZ 2024 - ZAPISY! - INFORMACJE

Post autor: McLarenf1 »

Mam ja też , teraz prostowanie bo zrolowany nie chce przylgnąć do ściany :D
Dzięki , jestem zadowolony.


ODPOWIEDZ